0

Kategorie

Regulamin

I Postanowienia ogólne.


1. Definicje.

1.1  Administrator/Inspirello.pl - oznacza Katarzynę Kinelską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kinelska ul. Głogowska 356K, 60-004 Poznań,  NIP 631 178 26 92, REGON 242 846 838.

1.2  Regulamin – niniejszy dokument.

1.3  Serwis – strona internetowa o charakterze społecznościowym  działająca pod adresem www.inspirello.pl (wraz z wszystkimi podstronami).

1.4  Użytkownik– osoba korzystają z serwisu www.inspirello.pl oraz usług  w nim dostępnych, która zaakceptowała regulamin.

1.5  Twórca – osoba korzystająca z serwisu www.inspirello.pl oraz usług w nim dostępnych, która zaakceptowała regulamin oraz otrzymała status twórcy nadawany przez  Administratora.

1.6  Panel Użytkownika – miejsce w serwisie, w którym użytkownik publikuje podstawowe informacje o sobie (dane osobowe) oraz prace własne i inspiracje.

1.7  Panel Twórcy – miejsce w serwisie, w którym Twórca publikuje podstawowe informacje o sobie (dane osobowe, technika, kontakt, opis, miasto) oraz prace własne i inspiracje.

1.8  Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika lub Twórcy w Serwisie, jaka została przez niego wybrana w momencie rejestracji Konta w Serwisie.

1.9  Konto Użytkownika/Twórcy – konto określone unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem służące do korzystania z Serwisu, a w szczególności:

a) zarządzania Panelem,

b) publikowania swoich prac i inspiracji,

c) oceniania i komentowania prac i filmów opublikowanych w Serwisie.

1.10 Materiały – filmy video, zdjęcia i inne treści zamieszczone w serwisie przez Administratora Użytkownika lub Twórcę.

1.11 Prace własne – prace stworzone przez Użytkownika lub Twórcę odnoszące się do tematyki serwisu, a w szczególności biżuteria, ozdoby do domu  i tym podobne publikowane w zakładce Nasze Prace.

1.12 Inspiracje – prace stworzone przez osoby trzecie, które są inspiracją dla prac własnych odnoszące się do tematyki serwisu, a w szczególności biżuteria, ozdoby do domu i tym podobne publikowane w zakładce Inspiracje.
 

2. Warunki podstawowe.

2.1 Niniejszy Regulamin określa:

a) warunki korzystania z Serwisu,

b) prawa i obowiązki Użytkownika, Twórcy oraz Administratora,

c) zasady rejestracji,

d) zasady ochrony danych osobowych.

2.2 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Użytkowników lub Twórców zarejestrowanych w Serwisie, jak i osób korzystających z serwisu bez rejestracji.

2.3 Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

2.4 Serwis oraz zawarte w nim Materiały oznaczone jako pochodzące od Inspirello.pl, z wyłączeniem:

a) Materiałów pochodzących od Użytkowników (w szczególności zdjęcia Prac Własnych z opisami oraz przesłane filmy instruktażowe)

b) Materiałów pochodzących od innych niż Użytkownik bądź Twórców (w szczególności publikowanych w Serwisie Inspiracji)

stanowią własność Inspirello.pl

2.5 Modyfikowanie, kopiowanie, przekazywanie, wyświetlanie i przedrukowywanie materiałów o których mowa w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu jest zabronione, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Inspirello.pl.


II Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu.

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, połączenia  z siecią Internet, posiadania przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Dla osób dokonujących rejestracji posiadania adresu e-mail.

3. Do prawidłowego wyświetlania filmów posiadanie Adobe Flash Player lub innej wtyczki (plugin) zainstalowanej w przeglądarce internetowej zapewniającej możliwość odtwarzania filmów


III Rejestracja konta.

1. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, a w szczególności możliwości publikowania własnych prac oraz inspiracji jest zaakceptowanie regulaminu oraz rejestracja w serwisie.

2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail, Nick, hasło.

4. Inspirello.pl zastrzega sobie prawo odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku gdy jest on już przypisany do innego Użytkownika, bądź zmiany wybranego Nicka w przypadku wskazanych w pkt V  ust. 4 niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik/Twórca ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

6. Podczas rejestracji Użytkownik/Twórca zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez Administratora.

7. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się .

8. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi/Twórcy, wynikających z posiadania konta w serwisie na inne podmioty, bez zgody administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV Prawa i obowiązki Użytkownika i Twórcy.

1. Materiały zamieszczane przez Użytkowników lub Twórców będę podpisywane nazwą Użytkownika lub Twórcy (opcjonalnie Nickiem), a w zależności od wybranej opcji mogą być opatrywane awatarem Użytkownika/Twórcy.

2. Użytkownik niezarejestrowany korzystający z Serwisu uprawiony jest do:

a) przeglądania Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

b) oceniania Prac Własnych i Inspiracji zamieszczonych przez pozostałych Użytkowników lub Twórców,

c) oceniania i komentowania filmów zamieszczonych przez Inspirello.pl oraz Użytkowników lub Twórców,

d) zarejestrowania się w Serwisie i udostępnienia dowolnych informacji dostępnych w Panelu Użytkownika, z zastrzeżeniem iż adres e-mail, Nick i miasto są danymi niezbędnymi do przeprowadzenia rejestracji.

3. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie uprawiony jest do:

a)przeglądania Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

b) publikowania Prac Własnych oraz Inspiracji,

c) oceniania Prac Własnych i Inspiracji zamieszczonych przez pozostałych Użytkowników lub Twórców,

d) oceniania i komentowania  filmów zamieszczonych przez Inspirello.pl oraz Użytkowników lub Twórców.

4. Twórca korzystający z serwisu uprawiony jest do:

a) przeglądania Materiałów zamieszczonych w serwisie,

b) publikowania Prac Własnych oraz Inspiracji,

c) oceniania Prac Własnych i Inspiracji zamieszczonych przez pozostałych Użytkowników lub Twórców,

d) oceniania i komentowania  filmów zamieszczonych przez Inspirello.pl oraz Użytkowników lub Twórców,

e) zamieszczania informacji o prowadzonych przez siebie warsztatach rękodzieła.

5. Użytkownik lub Twórca korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego zakłóceń,

b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników lub Twórców oraz Inspirello.pl,

c) korzystania z zamieszczonych w Serwisie Materiałów wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystywanie Materiałów w innym celu jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po udzieleniu zgody przez Administratora.

6. Użytkownik lub Twórca deklaruje, że w ramach korzystania z Serwisu, w odniesieniu do zamieszczonych Materiałów:

a) dysponuje niezbędnymi prawami w tym w szczególności autorskimi prawami majątkowymi w zakresie ich zapisywania i zamieszczania,

b)  w przypadku, gdy nie jest właścicielem praw do zamieszczonych Materiałów, posiada niezbędne do ich wykorzystania zgody, licencje

c) dysponuje prawami własności przemysłowej,

d) dysponuje prawami w zakresie wykorzystania wizerunków artystów i wykonawców.

7. Użytkownik lub Twórca w ramach korzystania z Serwisu nie może:

a) zamieszczać Materiałów, które naruszałyby  dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, , tajemnice handlowe oraz inne prawa przysługujące podmiotom trzecim,

b) zamieszczać Materiały, które mogłyby być uznane w szczególności za groźbę, zawierały słownictwo naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, wulgarne, perwersyjne, wywołujące nienawiść na dowolnym tle, rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do przemocy oraz takie, które w każdy inny sposób mogłyby wyrządzić krzywdę lub szkodę osobom trzecim,

c)zamieszczać Materiały, które stanowią reklamę, materiały promocyjne oraz inne treści o podobnym charakterze bez uprzedniej zgody Inspirello.pl,

d) wykorzystywać uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących Użytkowników lub Twórców oraz wykorzystywać jakichkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).

8. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich lub innych Użytkowników/Twórców  w zakresie naruszenia przysługujących im praw, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub Twórca, który umieścił w serwisie Materiał, którego dotyczy roszczenie.

9. W razie gdy Inspirello.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) zostanie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kary, rekompensaty, odszkodowania lub grzywny w związku z Materiałami umieszczonymi przez Użytkowników lub Twórców, zobowiązani będą oni zwrócić Inspirello.pl wartość roszczenia oraz pokryć wszelkie poniesione przez Inspirello.pl udokumentowane koszty powstałe z tego tytułu.

10. Wszystkie pomysły przedstawione w filmach Inspirello  można wykorzystać do inspirowania się nimi. Będzie nam miło jeżeli publikując swoje prace Użytkownik dopisze, iż inspirację zaczerpnął z Serwisu Inspirello.pl oraz jeżeli swoją pracę doda do zakładki "Nasze prace".


V Prawa i obowiązki Administratora.

1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług.

2. Inspirello.pl nie odpowiada za:

a) niezależne od niego opóźnienia  w działaniu Serwisu, w tym również leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych

b) autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub Twórców w ramach Serwisu,

c)  wadliwe działanie serwisu z przyczyn niezależnych od Inspirello.pl,

d) szkody wynikające z dostępu do Konta Użytkownika/Twórcy osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Inspirello.pl,

e) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika lub Twórcę  postanowień Regulaminu,

f) szkody Użytkownika lub Twórcy spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby trzecie, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika lub Twórcy.

3. W każdym przypadku gdy Administrator stwierdzi, iż Użytkownik lub Twórca zamieścił w Serwisie Materiały niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu może:

a) usunąć Materiały niezgodne z postanowieniami Regulaminu oraz niezgodne z Prawem obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

b) usunąć lub czasowo zawiesić dostęp innym Użytkownikom lub Twórcom, Materiałów co do których zgłoszono do Inspirello.pl informację o naruszeniu prawa, w tym prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, praw pokrewnych

c) zablokować dostęp do zamieszczania Materiałów Użytkownikowi lub Twórcy, którego zgłoszenie dotyczyło.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Użytkownika Nicka ze względów bezpieczeństwa, programowych lub estetycznych.

5. Inspirello.pl zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b) zmiany parametrów Panelu Użytkownika, Panelu Twórcy oraz cech i poszczególnych elementów Serwisu,

c) wprowadzenia opłat za dostęp do części Materiałów udostępnianych w Serwisie,

d) zamknięcia części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

e) do zablokowania danemu Użytkownikowi lub Twórcy dostępu do funkcji, takich jak dodawanie komentarzy, Materiałów, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu,

f) akceptacji Materiałów publikowanych przez Użytkowników lub Twórców, a w szczególności filmów publikowanych w Serwisie, informacji o warsztatach oraz sklepach sprzedających półprodukty do produkcji biżuterii lub innych elementów, które są pokrewne z tematyką Serwisu.

6. Inspirello.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników lub Twórców, a także wobec osób trzecich.

7. Administratorem danych osobowych jest Inspirello, która przetwarza dane osobowe - zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi oraz w celu dokonania rejestracji Użytkownika/Twórcy

8. Użytkownik lub Twórca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Inspirello.pl.

9. Serwis Inspirello używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika/Tworcy, emisji reklam oraz do prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów Serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje są dla  Państwa ciekawe, a także które kampanie reklamowe są efektywne. Dzięki nim wiemy, jaka grupa Internautów odwiedza naszą stronę lub jest odbiorcą danej kampanii. Mogą Państwo kontrolować cookies przez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalność naszego Serwisu.
 
VI Usługa "Filmy Płatne".

1 .Użytkownik składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.
2. Rozliczenia transakcji usługi „Filmy płatne”, dokonywane jest SMSem lub e-przelewem za pośrednictwem firmy Payu. Regulamin PayU znajduje się pod adresem http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf
3. Wszelkie reklamacje odnośnie płatności PayU należy zgłaszać na stronie internetowej http://www.payu.pl/program-ochrony-kupujacych/formularz-reklamacji . Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z regulamnem filmy PayU w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dodatkowo prosimy o przesłanie informacji o problemie na adres serwisu kontakt@inspirello.pl - postaramy się pomóc rozwiązać reklamację najszybiej jak to będzie możliwe.
4. Każdorazowo przy płatnościach za wybrany film przez Użytkownika/Twórcę, widnieje dokładny opis filmu oraz zwiastun filmu prezentujący co jest jego przedmiotem wraz z jego ceną wyrażoną w punktach oraz w złotych polskich brutto. Cena brutto zawiera 23% podatku VAT.
5. Ceny zakupu punktów niezbędnych do korzystania z usługi „Filmy płatne” można znaleźć  po zalogowaniu się do Serwisu w panelu użytkownika.
6. Punkty niezbędne do korzystania z usługi „Filmy płatne” Użytkownik/Twórca może zdobywać także poprzez swoją aktywność w serwisie. I tak:
a) za dodanie zdjęcia do Nasze Prace – otrzymuje 2 punkty
b) za dodanie zdjęcia do Inspiracji – otrzymuje 2 punkty
c) za napisanie komentarza w Nasze Prace – otrzymuje 1 punkt
d) za wykupienie filmów płatnych – otrzymuje  - liczbę punktów odpowiadających 10% wydanej kwoty w zaokrągleniu do pełnego punktu
e) za udostępnienie filmu na Facebooku – otrzymuje 100 punktów (można udostępnić jeden film dziennie)
f) za zapisanie się na newsletter -  otrzymuje 100 punktów
g) za zalogowanie się conajmniej 3 dni w tygodniu - otrzymuje 20 punktów
7. Po dokonaniu zakupu filmu będzie dostępny w panelu użytkownika w zakładce "Moje płatne filmy“ przez 10 dni natychmiast po zweryfikowaniu płatności przez PayU (zgodnie z regulaminem może to trwać maksymalnie do 24 godzin, ale z reguły filmy dostępne są w ciągu kilku minut).
 8. Aby za zakupione filmy otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć przedmiotową opcję  w panelu użytkownika oraz uzupełnić niezbędne do jej wystawienia dane. Faktura zostanie wysłana w ciągu 7 dni od wykupienia filmu listem poleconym na adres podany w PANELU UŻYTKOWNIKA. . Faktura zostanie wystawiona za każdy zakup punktów oddzielnie do siedmiu dni od daty zakupu.
 9. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, Użytkownikowi lub Twórcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie funkcjonalności „Filmy Płatne” po dokonaniu zakupu, a to poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że przed upływem  tego terminu wykorzystał on wykupione punkty. Po zakupie punktów Użytkownik może z nich korzystać przez 6 miesięcy od daty zakupu - po tym terminie punkty tracą ważność.
10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

VII Transakcje.

1. W ramach Serwisu, w zakładce „Nasze prace”, Użytkownicy i Twórcy mogą prezentować, ogłaszać celem sprzedaży lub wymiany Prace Własne.
2. W ramach Serwisu, w zakładce "Bazarek" Użytkownicy i Twórcy mogą prezentować, ogłaszać celem  sprzedaży i wymiany półprodukty lub narzędzia wykorzystywane do tworzenia prac rękodzielniczych.
3. Serwis nie jest serwisem aukcyjnym oraz nie czerpie korzyści z wymiany i sprzedaży dokonywanych między Użytkownikami i Twórcami.
4. W celu dokonania transakcji kupna, sprzedaży czy zamówienia Prac Własnych, półproduktów lub narzędzi Użytkownicy i Twórcy kontaktują się bezpośrednio między sobą.
5. Użytkownik lub Twórca dodający ofertę, odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z błędów lub nieścisłości w jej opisie czy w związku z dodanymi do oferty zdjęciami.
6. Serwis umożliwia prezentację ogłoszeń celem sprzedaż lub wymiany Prac Własnych, półproduktów lub narzędzi osobom prywatnym. Oferty sklepów będą usuwane.

7. Kwestie reklamacji i zwrotów przedmiotów transakcji regulują indywidualne ustalenia pomiędzy stronami , z zastrzeżeniem stosownych zapisów obowiązującego prawa cywilnego oraz praw z zakresu ochrony konsumenckiej, w szczególności tych, które uwzględniają specyfikę transakcji dokonywanych przez sieć internet.


VIII Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Serwisu
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 
a. adres e-mail,  
b. szczegółowy opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu
3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.


IX Postanowienia końcowe.
1. Inspirello.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Inspirello.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
3. Każdy Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu lub za pomocą skierowanej do niego wiadomości  e-mail.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2012.