0

Kategorie

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych.

Dokument przedstawiamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z Inspirello.pl 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Katarzyna Kinelska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kinelska ul. Głogowska 356K, 60-004 Poznań,  NIP 631 178 26 92, REGON 242 846 838.

,,Administrator").

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu:

Dane osobowe będq przetwarzane przez Katarzynę Kinelską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kinelska ul. Głogowska 356K, 60-004 Poznań,  NIP 631 178 26 92, REGON 242 846 838 w szczególności:

1)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit, b) i lit, c) RODO[1] w celu:

aj podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczę lub wykonania umowy, której stronę jest osoba, której dane dotyczę (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)

b)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2)     na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Katarzyny Kinelskiej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a)   marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

b)   organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

c)    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d)   prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

Okres, przez który dane osobowe będę przechowywane:

1)    dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będę przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)   posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)   zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Katarzynie Kinelskiej .

c)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2)     dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Katarzyny Kinelskiej na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będę przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczę;

3)     dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będę przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będę przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczę dane osobowe:

1)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2)     prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora sę nieprawidłowe lub niekompletne

3)     prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4)     prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5)     prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7)     prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia

RODO

8)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9)     prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt l)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie)

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Katarzyny Kinelskiej .): firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).